ODVJETNIK PARTNER
VODITELJ PISARNICE

PISARNICA VARAŽDIN

Dr. sc. Krešimir Franjo Šenjug


TELEFON
+385 1 6135 981

EMAIL
kresimir.franjo.senjug@grgic-partneri.hr

ŽIVOTOPIS

Dr. sc. Krešimir Franjo Šenjug rođen je 1972. godine. Od 2003. godine radi u Odvjetničkom društvu Grgić & Partneri. Nakon završene gimnazije u Varaždinu i Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2001. godine polaže pravosudni ispit. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici obranio je doktorsku disertaciju na temu: “Zatezne kamate na naknadu štete kod ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti”. U svakodnevnom radu bavi se građanskim pravom – naknadom štete te trgovačkim i kaznenim pravom. Voditelj je Pisarnice Varaždin.